Oceans North Board of Directors

Hilu Tagoona

Katimayini Katimayi

Hilu Tagoona talvangartuq nunamiutaqmin Inuit nunaliuyunga Qamanittuaq, Nunavut, tahamani Kanatamiuni Ukiurtaqtuani. Inuqutai ilihimayauyut tapkuanguni Tuktut Inuit. Tamna ilauyuq tapkununga Nunavummiut Makitagunarngningit (uvaluniit Makita nainaqhugu) tamna tukilik “tapkuat inuit Nunavutmi qunmulat,” ilikkuqtut kavamatkuningangittut timinga pinguqtauyuq 2009-mi tuhaumatittangi Nunavut nunaliuyut tapkuninga aktuanit nunguyuittut uyarakhiuqni. Hilu kivgaqtuqta Makita kingulliqpami naunaiyaqni pityuhit piplugu tamna French-nguyut uyarakhiurniq nanminilik Areva-kut uuktutat pinguqnianut tamna Kiggavik nunguyuittut uyarakhiuqvia 80 kilaamitat angilrangani nunaliuyumin. Tapkuat Nunavut Avatiliriyit Katimayit qipiluktat tamna uyarakhiuqvik pipkailaqnia hivuranatnit tuktunut amihuaqyuit tahamani nunaliit avikhimaniani. Ilaukmiyuqtauq tapkununga MiningWatch Canada (Uyarakhiurniq Tautuknit Kanata) taimanga 2018. Hilu amaamauyuq malruknut inulrammiik inurtuk, pihimayalu B.A talvanga Carleton University-nga.

Mary Simon

Ikhivautalik

Mary Simon angayuqanguhimayuq tapkunani Inuit Tapiriit Kanatami (ITK-kut), tapkuat nunaqyuaqmi Inuit timinga hivuliqhimaya talvanga 2006 tikitlugu 2012. Qimaqaqhuniuk ITK-kut, ikhivautaliuhimayuq tapkununga Nunaqyuaqmi Katimayigalaat tapkununga Inuit Iliharniqmun havaqaqgiaqaqhutik atuqpalianinik tamatkiumayut nunaqyuaqmi atugakhaliat tugangayut nakuuhivaliqninik Inuit iliharniqmun atutauvaktut pitaqnitlu. 2016-mi, tikkuaqtauyuq taphumanga Nunaqaqaqtuligiyit Ukiurtaqtumilu Havaktit Minihitagiyat Carolyn Bennett tamnaupluni Minihitaup Taihimayuq Kivgaqtilagia ikayuqninik pivaliatitni nutaq atuqatigiknit Ukiurtaqtumi Hivulirniq Uuktut tapkuat piguqvigiyat atuqpiagakhanut piyauni talvani US–Kanata Katutyiqatigit Uqauhit tapkununga Hilamun, Ikumatyutit Ukiurtaqtumilu Hivuliqnit. Hatqiqtitai nalvagaqni talvani kingulliqpaq tuhaqhityut talvani Matyi 2017. Avataani malguk inuuk avataini hivunmuktitai atuqpiagialgit inuliqutit, maniliuguttit inungnutlu pilagutit pityutai Kanatamiuni Inuit nunaliit avikhimanini, nunaqyuaqmi hilaqyuaqmilu. Havagihimayai amihut ataniuniqmun hivuliqtiuniqmik havagiyai ilautitlugu angayuqanguniq tapkununga Makivik Kuapurisan, tapkuat nunatagutinut timigiya Nunavik, angayuqanguniq tapkununga Inuit Hilaqyuap Ukiurtaqtumiutai Katimayit tamnalu Kanatamiuni Kivgaqtiuyuq tahapkununga ukiurtaqtumiunut Havagini kivgaqtiuniqlu tapkununga Nunaqyuangat Denmark. Hivuliqta Kanataup angigahuagutigini atuqtitlugu tamna pinguqtaunia tapmna Ukiurtaqtumi Katimayit qitingani-1990-ni. Piligiyiuyuq Piquyaunianut Kanata, pitaqhimayuq taphuminga Nunaqyuaqmi Piquyaunianut Quebec, tamna Guulit Piquyaunianut Akukittuq, tamna Nunaqyuaqmi Nunaqaqaqtut Pitaqninut Aittuqtaunia, tamna Guulit Piquyaunia Kanatamiuni Nunauyaliuqtit Katimayit, tamna Symons Uyamiktaq tamnalu Kavanur Gianuaralmin Ukiurtaqtumun Aituta. Ilaliutiyauhimayuq tapkununga Hilaqyuaqmi Aqnait Ilitagiyaunimanianut Ayuitninut ilaupluniluttauq tapkununga Ukiurtaqtumi Ilihaqviknut tahamani North America tamnalu Royal KAnatamiuni Nunaiuyaliuqtit Katimayit. Aulagiaqtitiqataukmiyuq katimayini katimayi tapkununga Oceans North-kut.

Peter Harrison

Tuklia-Ikhivautalik

Dr. Peter Harrison tamna professor-nguyuq emeritus talvani Ilihaqvia Maligaqnut Ilihautit talvani Queen’s Universitymi talvani Kingston, Ontario, Kanata. Pitaqhimaya tamna Ph.D. Nunauyaliginiqmun tapkunanga University-nga Washington talvani Seattle, Washington 1973-mi. Atuqtitlugu tikipyakni 30-ukiut havaq ataniupluni inungnut kivgaqti kavamatuqatkut timingini, tikkuaqtauhimayuq minihitauyup tuklianut tapkunani Nunamittutuqat Piqaqnit Kanatami thavakvigiplugitlu tapkuat Timinga Iqaluligiyit Tagiuqmiutaligiyitlu, ataniupluni naunaiyaiyi havakti tapkununga tagiuqni tapkununga Nunaqyuaqmi Qauyihaiyit Katimayit Kanatami tapkuatlu Itqilgit Aulaqhutik Ilihagiaqtitauyut Ilihaqvit Ihuaqhautai Kanata. Havagihimakmiyattauq ataniuniq havanguyuni tapkunani Timinga Kiinauyaliqutit, Itqilgit Ukiurtaqtumilu Havaktit, Taksiligiyit tapkuatlu Havaktiligiyit Pivaliatitni Kanata. Kivgaqtuihimayuq tapkunani Hivulliutyaqni Parnaiyainilu Katimayigalaat tapkunani kavamatuqatkut minihitagiyainut Inmiguqtut Katimayit Aapisia, hivuligiaqta Kanataup angiqtaunit tapkuat United Nations Maligaqyuangi tapkununga Maligait Tagiuqnut tamaitalu kamaplugit tapkuat hanivaiviuni tapkuninga $150 milian tapkunani Hilaqyuaqmi Ukiurtaqtut Ukiunga (IPY). Dr. Harrison ikhivautaliuyuq talvani 2012 IPY Katimaqyuaqnite “Ilihimaniqnit Huliniqmun” Montrealmi.

Chris Mills

Kiinauyaligiyi

Chris Mills tamna kiinauyaliqutinut uqautyiyi talvani Raymond James talvani Vancouvermi. Angikliktiqhimayuq Winnipeg, Manitoba mi aulapkailihaaqhuni hiku haakiqtumik ikayuutikhainit iliharnikhainut uvannga Kavamatkunnit Iliharvigyuangani hamanngat New York humi iniqhimayaat ilitaridjutamik maniliqinirmit unalu Munaqhilluaqtangit Maniliurahuarnikkut Atannguyaq tiliugainit. Vancouvermi, ilauyuq tapkununga Greater Vancouver Katimayit Himmiqtautit ikayuqpakhunilu piviqaqtitni Pipkaqni-piyumayanut Kanatami tapkuatlu Iqhukkut Kansur Tunngatat B.C. mi.

Scott Highleyman

Titigaqti

Scott Highleyman pihimayuq avataani avatit qulitlu ukiut atuqpakhimani hivulirniq ukiurtaqtumi nunguttailinit pinahuaqni tahamani North Americami. Angayuqamun tukliuyuq tapkununga Nunguttailininut Maligaq Havagutitlu tapkunani Tagiuqni Nunguttailinit talvani hivuliqtai tapkuat Ukiurtaqtumi havagutai. Talvanga 2009 tikitlugu 2016, hanatyuhikhaliuqtai aulaplugitlu tapkuat hilaqyuaqmi Ukiuqtartuq havagutai Tapkuat Pew Ikayuqtuiyut Upirnaqtut. Hivuani ilauviginiahaqhugit Pew, Scott atulihaqtunik nunguttailininut hivuliqtiuyuq Alaskami napaartuqaqninut tagiuqnilu hapuhimani tunngataunilu tapkuat Wildhavens, tamna atugakhaliaq qauyimayiuyut nanminilgittalvani Bellingham, Washington, tapkuat hivuliqtai qullitlu malguklu amihuiqhugit havanguyut tunngatainut tapkuatlu NGO-ngi. Scott pihimaya tamna B.A. talvanga Williams Hilattuqhaivik tamnalu J.D. tapkunanga University-nga Wisconsin Maligait Ilihaqviani talvani Madison. Ilauyuq tapkununga Alaska Maligaligiyit Katutyiqatigit tamnalu “knight” naunaiyainiqmun titiqatlu tapkunanga Russian Ilihaqvit Nunamittutuqanut Naunaiyainiq. Nunaqartuq talvani Bellingham tahamunga Salish Tagiuq.