Havaktivut

Louie Porta

Aulapkaiyiryuaq

Ilihimattiaqhuni nunaqaghaaqhimapluni havaghaaqhimaplunilu ukiuqtaqtumi Kanatami, Louie Porta havaaghalik Aulapkaiyiryuatut Taryuliqiyit Ukiuqtaqtumi (Oceans North). Louie Kanatamiupluni katimayiuyuq ighavautaliupluni Katimayit Inungnik Unniqtuiyut Katimayiralaanut, unniqtuiyit taapkununnga nunaqyuami Kammissin Avatiliqiyit Kuappainut. Havaariyaraluanga hivuliqtiuyuq kavamaliriniqmut ikayuqtiuyuq Mary Simon-mut tikkuaqtautilluni Ministait Ilitariyauyut Havaktinga Ukiuqtaqtumut Hivuliqtiniqmut. Louie qangannuaq tikkuaqtauhimayuq talvunga nunaptingnit unniqtuiyit katimayiinut pitquiplugit Kanata qanuq hapummihimayaamik havaaghaqariamik. Unniqtiuplunilu taapkununnga Ilihaqtut Hikumi Tunngavianut, Angayughiupluni Havakti talvani Nunaqyuami Havakviit Aulapkaiyaghanik Hanavalliayunit, katimayiupluni talvani Taryuqmi Paqittiyut Tuhaqtittiyiit, katimayiuplunilu qauyihaiyunit kinnguqhimayut katimayiralaanit taapkununnga Genome Kanatami ihivriuqhiyunit uqhuqyuanik kuviyuqarumi halummaqhitjutainik Ukiuqtaqtumi. Piqaqtuq ilihainiqmut naunaitkutaliriniq uumannga Dalhousie Iliharvikyuanga Iliharvik ukununnga Ikayuutikhaq unalu Avatilirininnganut Ilihaqtaminik, nunalik Halifax, Nova Scotia, aippangalu pingahuuyullu nutaqqat.

Trevor Taylor

Atan’nguyap Tuglia, Munariniq

Inuuyuq Gunners Cove, Newfoundland, Trevor Taylor Uugaqhiuqtiuyuq, umiaqmi aquttuq katimayiuyuqlu uumunnga Iqaluk, Niqi unalu Atayut Havaktut Katimayiinginni, tamna Iqalukhiurniq Ikayuutikhaq Munariniq Katimayiingit unalu Kaanataup Katimavinga uumunnga Iqalukhiurniq Ihuarhainiq. Uumannga 2000mit 2009mut, ministauyut uumani Maligaliurvingani Newfoundland uumanilu Labrador talvani havaktuq aadlatqiiktumi ministauyuq uumunnga iqalukhiurniq unalu iqalukhiurniq, ministauyuq uumunnga Labrador uumanilu Nunaqaqqaaqhimayuliriyikkut, ministauyuq uumunnga nutaangurniqmut, ministauyuq uumunnga havaamut unalu nunanngani pivallianiq unalu ministauyuq uumunnga ingilraliriyiitkunnut, unalu Newfoundland uumanilu Labrador Igluliriyiitkunnut Kuapuriisingat. Ittuq Iqalungmi, Nunavut.

Christopher Debicki

Atan’nguyap Tuglia, Maligaq Pivallianiq, unalu Ikayuqtiuyuq

Akhuuqtumik ihivriuqtiuyuq unalu maniqqami qinirhiuqtiuyuq, Chris Debicki havaktuq Inuknut nunallaangit pigiami angitqiamik hapummiutinik ukununnga akhuurutauyut Ukiuqtaqtumi tariup nayugangit ukunani Tallurutiup Imanga unalu qilalukkanik kangirhuangani Uataani Kangirsualuup Iluani. Ikayuqtaat piliurninnga una North Water-mi Hikuilrua Katimayiingit, malruuk nunagiyauyut timiqutigiyanga havaqatigiiktut Inuknut uumani Kalaakliit uumanilu Nunavut tammaqtailigiami una nunannga. Ilauliqtinnagu Oceans North-kunnut, havaqatigiyait Fridtjof Nansen Timiqutigiyangit Norway-mi uumani naunaiyaiyiuyuq tariunganik ihivriuqniq uumani Kalaakliit umiakkuuqtuqlu uumunnga Uallinirmit Tariukkut Apqutinga naunaipkariami ayurhautinga hilaup aadlangurninnga uumani Inuit nunallaangit. Havaariyaalu tukimuaqtiuyuq uumunnga Maliiganik Tukisiiniakvik, Nunavut maligatigut timiqutigiyangit havaariyaa kivataani Ukiuqtaqtumi. Piqaqtuq maligatigut naunaitkutalik uumannga McGill Iliharvikyuanganit ittuqlu Winnipeg, Manitoba.

Susanna Fuller

Atan’nguyap Tuglia, Aulapkaininngit unalu Havauhikhat

Susannaup atupiagahuaqni tagiuqni nunguttailini pigiaqhimayut atuqtitlugu kinguliqpaq ukiunga puqtuniqhani iliharniq atuqtitlugu siksit tatqiqhiutit puqtuyunik tilgautalgit umiaqpait atuqtitlugu atauttikkut pivigiya tapkuat Ukiurtaqtumi uugait ikiklihimalluaqnit tahamani Atlantic Kanatami. Havagiyai tatya pinahuat pitaqni takukhauyut nunguttailini qanugitnit ihuaqhihimalat iqalukhiuqnit inikhaitlu hapummiyauni tahamani Atlantic Kanatami tahamnalu Ukiuqtartuq, tahapkuatluattauq pigiaqni hapummini tagiunginnaqni uumayuvaluit. Iniqta tamna Ph.D. talvani Dalhousie Universitymi, ilautitlugu naunaiyainiq tahamani Ungallaani Atlantic tagiuqni aqittuit amigaitnit, havakhimaplunilu taphumani qullit ukiut nappaaniklu tapkuninga naunaiyainiq-maligait havagutai tapkununga nunaqyuaqmi hilaqyuaqmilu iqalukhiurnit tapkuatlu tagiuqni nunguttailinit. Hivuani ilauniahaqhuni Oceans North, hivuliqtai tagiuqni havaqatigit tapkunani Uumayunut Huliniit Havakvia talvani Halifax talvani nunagiyamini.

Erin Abou-Abssi

TUKIMUAQTI ATUAGANUT

Ihumagilluaqtuq ilaliutiyuq malruuknik amihunikluniit ilihainiqmut maligaq ihuarhaidjutit, Erin Abou-Abssi havaktuq ihuarhigiami ihumaalutinik piyut uumunnga hilaup aadlangurninnga unalu pipkaidjutininnga unalu maniliurutimut akhuurutauyut Ukiuqtaqtumi. Pivaktuq ilihimayanginnik Kavamatkut Havakvinginnut Aulatautjut uumunngalu Kiinauyanut Ihivriuqtiryuaq Kaanatamut, Allait uumani British Columbia unalu Inungit Aaniaqtailiniqmut Timiqutigiyangit Kaanatamut. Piyaa ilihainiqmut naunaitkutaliriniq uumani Nunamiingaqhimayut Maniliurahuarutit munariniq unalu avikturhimayuq ihumaliurninnganut uumani Simon Fraser Iliharvikyuanganit havaariyaalu avatinganut hilaup aadlangurninnga ihivriuqniq. Ittuq Ottawa, Ontario.

Paul Labun

Maligaq Ikayuqtiuyuq

Ayuitaminik ikayuutikhamut unalu pinahuarutit pivallianiq, Paul Labun havaariyaa kavamanga nunallaanilu ikayuutinik ukunani Ottawa, Manitoba uumanilu Nunatsiaqmi. Havaliqtinnagu Oceans North-kunni, havaktuq ihumaliurhimayuq ikayuqtiuyuq ukununnga Manitoba kavamanga uumunngalu Manitoba Imanga taimaa 10nik ukiunik. Ihuarhaqtaalu pivallianiq havauhikhat uumani angiqatigiiktinnagit Bosnia. Inuuyuq Winnipeg amihuniklu auyat piyaa inuulramiuyuq munaqtiuyuq maniqqami qayaqtuqtut Tahiani Maniqqap tununngani Ontario. Piyaa ilihainiqmut naunaitkutaliriniq uumani Kaanataup qangaraaluknitanganik Queen Iliharvikyuanganit. Ittuq Ottawa, Ontario.

Jennie Knopp

Nunalingni unalu Qaujiharniq Tukimuaqtittiji

Ayuittiaqtuq uumani nunallaanit-piyut ihuaqtut ihivriuqniq, Jennie Knopp havaktuq uumunnga havauhikhat piyut uumunnga angunahuarniqmut, munariniq unalu munariniq ukunani Inuvialuit, Kitikmeot uumanilu Nunavik nunangit. Piqaqtuq avatqumayumik 10 ukiunik ilihimaniqmik havaktuq uumani Kaanataup Ukiuqtaqtumi havaqatigiikhugit nunallaangit, nunamikni ayuittiaqtut, tuglia-munariniq katimayiit, ihivriuqtiuyut, nunataarutingit timiqutigiyangit unalu kaanataup kavamanga havakvingit. Piyaa PhD uumannga Trent Iliharvikyuanganit, talvani ihivriuqniqmut ihumagilluaqtaa ilaliutiliriami Inuinnait uataanillu ihuaqtut ilihimaninnga nakuutqiamik kangirhigiami nunallaanit-piyut munariniq ukunanik nunamikni niqikhaqainnariamikni. Nunalik hilataanit Ottawa, Ontario.

Kristin Westdal

Ukiuqtaqtuq Manirarmi Qaujiharniq Tukimuaqtittiji

Tariup uumayut maamaktittiyuktut ayuittiaqtuq, Kristin Westdal havaktuq akhuraaluk uumani ihivriuqniq ukunuuna qilalugaq tuugalik, qilalukkanik aarluniklu Kaanataup kivataani Ukiuqtaqtumi, ukuatlu havaqatigiiktuq ukununnga Iqalliqiyit Taryuliqiyillu Kanatami unalu Qikiqtani Inuit Katimayiit. Nanminiriyaalu aulapkaiyaalu qayaqtuqniq avatinganut pulaarniq aulapkaiyuq Kangirsualuup Iluani uumannga 2001mit 2005mut tuniyut qun’ngiaqtittiyut qanittunnuami qilalukkanik. Piqaqtuq ilihainiqmut naunaitkutaliriniq uumani avatilirininnganut nalunaqtunik naunaiyainiq uumannga Iliharvikyuanganit Manitoba, talvani ihivriuqtaa ingilravingit naluktullu qilalukkanik ukiuqtaqtumi Kangirsualuup Iluani. Tadja havaktuq uuminnga PhD-mik ittuqlu Winnipeg, Manitoba.

Olivia Mussells

Hivuliqtuq Tariuqni Nunguttailini Nunaliqiyi

Ayuittiaqtuq uumani inikhanganik ihivriuqniq, nampanik munariniq unalu nunauyaliurniqmik, Olivia Mussells ikayuqtaa Oceans North-kut nunauyanga ihivriuqhugillu qanuqtut aadlangurninnga uumani avatilirininngit inungnutlu aturninnga ayurhautiyaa tamna Kaanataup Ukiuqtaqtumi. Piqaqtuq ilihainiqmut naunaitkutaliriniq nunanngani uumannga Iliharvikyuanganit Ottawa, talvani ihivriuqniq ihumagilluaqtaa tariup hikua qayangnarutingit unalu umiakkuurniq uumani Kaanataup Ukiuqtaqtumi. Ittuq Ottawa, Ontario.

Søren Stach Nielsen

HIMMAUKAFFUKTUQ KALAALLIIT NUNAAT HAVAANUT TUKIMUAQTI

Søren Stach Nielsen Kalaalliit-miutaujuq nalunaijaiji hivuniqhuutaa qaujiharniq, ikajuqtuiniq munaqhiivluni ikajuqhutik inikhaliurahuaqtut ikajurnaqtuq nunat avatiqatigiingnut avatikhangillu atuqtunut. Hivitujumik qaujimalluaqtuq havakhimavluni nunamiuqatigiit Kalaalliit nunaat kititiqhimajuq nunamiujut qaujimajainnit haffumani nunat avatingit. Qanilruani, kivgaqtuihimajuq Kalaalliit nunaanit aallatqiinit havagviit amihuujunullu kavamait, havaarivluniuglu avatiliqijit minista tugliutaa. Nunaqaqtuq Nuukmi.

Colleen Turlo

Havanguyuq Uqautyiyi

Pinahuaqhugit tapkuat tariup tammaqtailiyauyut ilanga tahamani Atlantic tapkuatlu Ukiuqtartuq avikhimanini, Colleen Turlo havaktuq atuqpiagiangi nunaliuyut piqatauyutlu ilauyakhai atuqtitlugit tamaita pityuhit. Pipkaiyuqlu atuqpiaqhimaninik ilihimani atuqhimanilu ihuaqhihimalaqni nagiuqni tiqit niuvgutauni pigiagutit. Colleen havaginahuattiaqtai havagiyani tahapkuat tagiuqni nunguttailinit, ilautitlugit havagini kavamatuqatkut maligait tugangayut tagiuqni niqit niuvgutauni iqaluliqutitlu aulatauni, ilihainiq ilihatqikhaqniqmun ilihautinik, naunaiyaqni tagiuqni iniqagiangi parnaiyainiq kamaginilu nunalikningaqtut aulattiqatiginit. Pitaqhimaya tamna mastersnik alilayurtaq tapkununga tagiuqni aulatyutit talvanga Dalhousie University. Colleen talvaniittut nunagiyangani Halifax aapisiani.

Ann Eastwood

Manirarmi Qauyihaqti

Quviagilluaqhugu ungahiktumi maniqqami havaangit unalu taryurmiuttaliqiniq qauyihaqti, Annie Eastwood havakpaktuq ukunanilu Ukiuqtaqtumiunnit-kigliata nunaliit ikayurumavluni pivallianahuaqhuni avatinut munaqtiunirnut piliriakhat. Hivunngani havakhimagaluaqtuq qauyihaqti ilagiyangit ikayuqtut ilauyunit, qauyihaqtiliqiniq uvani Inuujjuaq Ukiuqtaqtumi Ilinniarvik, qaptiliqiuvlunilu. Annie ilitaridjutiqaqhuni ilinniaraarnikkuuyuq avatiliqinirnut nunaliqinirnillu hamanngat Ilinniarvigyuangani Manitobamit. Ikayuqtauvakhunilu nunaqatigiiktunut hamanngat Sanikiluaq, Nunavut, havakhimagaluaqtuq maniqqami ilinniarutaanit makpiraaliuqhimavluni ilauqattarnianut ukunanngat halumayumik unalu taryurmiunillu imait iluani Hudson Bay mi. Annie nunaqaqtuq uvani Winnipeg, Manitoba.

Katie Schleit

Ataniq Iqaluliriniqmun Uqautyiyi

Ayuiniqaqhuni tapkunani iqaluliriniqmun aulattiniq maligaitlu, Katie Schleit pinahuaqtut piruqhaqninik iqaluit amigaitni huli ihumagiplugit tapkuat piyaqaqnit inungnit uumatyutitlu. Katie havakhimayuq tapkunani Kavamatkungittut Timinga (NGO) inungnutlu ilagiyani avataanut qulini ukiunut, ikayuqpakhugit tapkuat kavamatkut, iqalukhiuqtut, naunaiyaiyit inungnutlu tapkununga tagiuqni nunguttailinit ihuaqhihimanilu aulattaunit. Hivuani ilauliqniahaqhuni tapkunani Oceans North-kut, hivuliqtai tariuqni pinahuaqtitnit talvani Uumatyutit Hugiaqni Havakvia hivianilu havakhimapluni tapkunani Pew Ikayuqtuiyit Tigumiaqtit tapkuatlu Amialikait Inuttiarniq Kuapurisat. Pitaqhimayuq taphuminga master’s-mik alilayurtaq tariuqni havarinit University-nga Washington talvani naunaiyainiq ilalik havaqatigini nunaliuyut tahamani Philippines pivaliatitninut tariuqni hapummini inait havagutai aulatauni parnaut. Talvanittuq nunagiya Halifax aapisiani.

Sid Pain

Ukiuqtaqtuq Havaarijangit Tukimuaqtittiji

Sid Pain hivitujumik ajuinniqaqhuni havaaqaqtuq Ukiuqtaqtuq havaarijangit tukimuaqtiujuq iluani Nunatsiavut. Hivuniqhuutingit havaangit ilagijaat manirarmi munaqhiliqiniq, qiniqhiajunut manirarmi, qaptiliqijit puptaumilaarniq nanminiqutigut aulattittinirnut. Australiaminngaaqhimajuq, Sid nuuhimajuq Nunatsiavut 1990 mi atulihaaqhimajumi. Pinnarilluaqtangit tarjurmiunit, nanminiqaqhuni inmi, ilaliutigivluniuk maniliurahuarnikkut unalu avatiliqinirnut puptaumiliqinirnut uvani Tununngani Labrador ikajuqtaujumajunut. Havakhimalihaaqtuq uvani Voisey’s Bay Ujaraqtarvik, taimaa qilanaarnikkut upalungaiqhijunit unalu munaqhiliqinirnut kamagijiuvluni. Sid nunaqaqhuni Nain, Nunatsiavut.

Alex Ootoowak

Maniqami Pitquhiliriyi

Alex Ootoowak tamna hivuliqtiuyuq pitquhiliriyi nipinginut munaqhityutainut havagutit Qinnguani. Ikayuqhimayuq qaphinut Oceans North havanginut ukiuni qangiqtuni, ihuaqhaqninut ubluqhiutaigut piksaliurutinut piksaliuqninut tariup-hikua qanuritnit kinguagut Ukiurtaqtumi qinalukkat aulaqninut. Alex nunaliuyuni kivgaqtuihimakmiyuq tapkunani Ukiurtaqtumi Imait Hikuyuittut havaqatigikni katimanit, talvani nunaliuyut ilauyut tahapkunanga ukiurtaqtuani Nunavut tamnalu Akukittuq pinguqtitai havariyalgit tariuqni hapumminit inait. Atuqpakhimaqpiartuq angunahuarti uqhuqyuaqtuqtunutlu makaanik, Alex amihunit nangaqtauyuq anniumaniqmun ayuitninut ihumaliurutainutlu; hanahimakmiya hivunngani ihipyuraqaqvia sikiituup nimiqhugu tuktup kanangata haunianik himmauhiqnianik ahiruqhimayuq havik akimuguta. Nunaliuyuq talvani Mittimatalik, Nunavut.

Amanda Joynt

ANGAJUKHIQ ATUAGAQ KIULIQIJI

Uuminngar ajuitpiaqtumik avatiliqinirnut ihuiluutaunigut ihivriurnikhanut unalu ukiuqtaqtumi nunat avatiqatigiiktut, Amanda Joynt havaqatigivagaat Inuit nunaliit kavamaillu pilimmakharahuaqhuni aturaaqtakhainit tarjuq munaqhainirnut inikhautikhainit. Qaujihalluaqtuq nunanut qaujihaqti nanminirijainnit havaktuq unalu kavamarjuangit inungnut ikajuqtuq, atanngujaujuq uvani maniliunngittukkut havaanut, unalu 15 nit ukiungani havakhimajuq Kanatap Ukiuqtaqtumi iliktirahuaqtuq qaujimajaunirnut inikhautikhangit havaamingnut. Iliharmingnit ilitaridjutilik uuminngat ilinniarvigjuanganit ilinniarjuangani hilarjuangani pivallianikhanut maliktangit unalu iniqtiqtaallu Ph.D. uvani niqinut niqikhailiurnirnut unalu aulattittinirnut uvani Ilinniarvigjuangat Waterloo. Tadja havaangit uvaniittuq Waterloo, ON.

Brent Dancey

Hivuliqti tapkununga Triuqni Hilaliqutit Huliniq

Atuqhugit mikhaani 15 ukiut atuqpakhimanit havarini ikumatyutit, avatiliqutit, tapkuatlu Nunaqaqaqtut pityutai, Brent pinahuaqhimayuq aturahuaqtitni tariuqningaqtut hilaliqutit ihuaqhautit. Hivuani ilauliqniahaqhuni Oceans North, Brent kivgaqtuiyuq tamnaupluni Ataniq Havaktinut taphumunga Minihitauyuq Avatiliqutit, Minnguiqhiqvit, tamnalu Hilap Allanguqnia Albertami, talvani ikayurtuq pivaliatitni atuqpalianilu taphuma nunaqyuartap Hila Hivulirutit Parnaut, atuqpaliatitnahuaqnilu huqpiartut atugakhat pinguqtitni nutat minnguiqhiqvit hapummivitlu inait. Ihumamilirangami, takuyaulaq humungauralukniq kingaqni sikiirutiminut uvaluniit qinirtuq Kanataup kuugaini tahiqnilu. Aliagiya qinirniq nunamik aturahuanginnaqtailu inungnut kivgaqtuiniq piyumania ikayuqninut hivunmuktitni nuktiqpaliania piiyaqni puyuqnit uunnakpaliatyutit hilaqyuaqmi.

Nicole Zanesco

HILARJUATIGUT ATUAGAQ KIULIQIJI

Piqpagilluaqtaa manirarmiugiami unalu pakuugivluniuk atuagaq, Nicole havakpakhuni hilarjuatigut angirutaujut aivaqattautivaktut unalu atuagaq niruaqtittinahuarniq haffumani Oceans North. Qaujimalluaqhuni havaamingnit uvani atauttimuuqhuni havaktigivagaat ilinniarniq, atuagaq, unalu avatiliqinirnut qaujihaqtut, ihumagilluaqpagaat ukiuqtaqtumi nunanganit. Kinguani, Nicole havaarivluniuk qaujiharnirnut uvani Africa Hivuraanit unalu Antarctica hivunigivluniuk aturaaqtakhanut pivallianikhanut, hapummivikhangit, unalu hilarjuatigut avatiliqinirnut atuagait. Nicole ilinniarvigjuarnut ilihautimingnit ilitarjaujuq uuminngat ilinniarvigjuanganit ilihautaanit uvani Hilarjuanut Ilagijaujut uvanngat London Iliharvik Havaktuliqinirnut. Calgary, Alberta minngaaqtuq, nunaqaliqtuq Halifax, Nova Scotia.

John Noksana Jr.

NUNALINGNI HAVAAKHANUT KIULIQIJI

Anguniaqtiujuq uvanngat Tuktoyaktuk, Nunatsiarmit, John Noksana Jr. unipkaaliqpaktuq Oceans North hapummijakhaat havaakhanut uvani Inuvialuit Nunataarvingat Aviktuqhimajumi (ISR) unalu tamainnut Tununnganarmi. Kinguanit 14 ukiungani, John kivgaqtuivluni hivuliqtiuvluni inikhaanut uvani uumajunit munaqtiuqattautijuq aulapkaihimajuq ukunanngat nunanut nunataarviujuq haffumani Inuvialuit Nunataarvingat Aviktuqhimajumi (ISR). Kivgaquivluni arvinilik ukiunangat Inuvialuit katimajiujuq haffumani Iqalungnut Munaqtiuqatigiiktut Katimajiralaaq, ilagijaattauq inikhallaktumik Ikhivautalik Himmaukaffuktuq. John hivuliqtiunirmut iniqaraluaqtuq nunamiuni aulapkaqhimajuq Qingalugaq Anguniarnirnut Munaqtiujut Piliriakhaq unalu Imaryuk Munaqtiunirnut Piliriakhaq haffumani Inuvik‑Tuktoyaktuk Apqutirjuangani unalu Husky Lakes, amihuujut aallat havaarijaujut. Kivgaqtuivluni ikajuqhugit Inuvialuit tamainnut Kanatami Alaskamilu, kivgaqtuivlunilu katimajiuvluni haffumani Inuvialuit Inupiat Qingalugaliqiniq Parnautit. John havaaqaqhuni havaamingnit haffumani Iglurjuarnut Atanngujaq haffumani Inuvialuit Pivallianikhanut Timiqutingit. John nunaqaqtuq Tuktoyaktuk nuliangani nutaqqangillu hulinngittaraangat anguniaqpaktuq, iqalukhiuqpaktuq manirarmunngauvakhuni. Hulinnarijaat haniani Imaryuk (Husky Lakes) nunangani upinngaami ilamingnit ilannangillu.

Maude Durand

UKIUQTAQTUQ HAVAANUT QAUJIHAIJI

Ilihaqhimajuq ilagijaujunut avatiliqinirnut unalu nunat uumajuit munaqtiujuq, Maude havakhimmaaqtuq ikajuqhuni ihuaqhainahuaqhuni nunalingmiuttat hapumminahuarniq havaakhat Ukiuqtaqtuq nunangani iluani. Ilinniarvigjuanganit ilitaridjutiqaqtuq uvani avatiliqinirnut uvanngat Université de Sherbrooke, ilihaqhimajuq hivunigivluniuk qanuq Nunaqaqaaqhimajut hapummijaujut nuna munarijaulluaqtut (IPCA) iluani Kanatamiunit Ukiuqtaqtuq ikajurnaqtuq tamarmik nunaliit unalu tarjurmiuttanut nunat avatiqatigiiktunut. Maude nunaqaqtuq Montréal, Québec.

John Couture

Ataniq Iqaluliriniqmun Uqautyiyi

John hivitujumik ilihimarjuaqtuq havaqatigihimajaat tamarmik Nunaqaqaaqhimajunut unalu Nunaqaqaaqhimaunngittut iqalukhiuqtit. Haniraanit havaqatihimajaat nunaminngaaqtut iqalut unalu uviluqhiutit, havakhimagaluaqtuq qangaraalungmi Iqalliqijit Tarjuliqijiillu amihuujut hulijakhainit. Ilauqatautinnani ukunani Oceans North, John havaqatigihimajaraluangit Unama’ki Ilitquhirnigut Avatigut Havagviat hamnauvlutik Maniliurahuaqtut Iqalukhiuqtunut Tuhaqtittijuq Aulapkaiji, havakhimavluni angiklijuummirahuaqhugit Mi’kmaw ilauqataunirnut maniliurahuarnirnut iqalukhiuqtut katimaqatauvlunilu iqalungnut munaqhainirnut katimajut uvani kanatamiunit unalu hilarjuatigut malikhimajainnit. John qangaraalungmi atuqhimmaaqpagaat nunalingni hulijakhaqaraangat upainnajuktuq akiliqhimaittumiglu havakhimavaktuq, tigumiaqhuni kingikpiaqtumik−malikhimajainnit havaat timiujunullu haffuminngat Aviktuqhimajumi Aanniarvik Tunngaviata, hamna Cape Breton Qinmiqpangnut Katudjiqatigiit, unalu C@P Katimajit, unalu Kanatamiunut Nanminirijaat Iqalukhiuqtunut Timinganit. Nunaqaqhimajuq uvani Cape Breton, angikliktiqhimajurlu nunamingnit.

Gemma Rayner

Fisheries and Special Projects Adviser

Gemma Rayner is a marine biologist with expertise in sustainable fisheries management. Her work focuses on rebuilding Atlantic fish populations and advising on marine conservation. Before joining Oceans North, Gemma worked in environmental consulting, commercial fishing, aquaculture, and academic research. Gemma holds a master’s degree in aquaculture from Memorial University of Newfoundland and Labrador and a bachelor’s degree in applied marine biology from Bangor University. Originally from the United Kingdom, she is now based in Halifax, Nova Scotia.

Alex Tesar

Tuhagakhanut Ajuittunut

Alex Tesar ilihautihimajangit atuinnaqhugu tuhagakhaliqinirnut unalu imarmiuttanit atuagakhanut ikajuqhugu unalu tuhaqtittivluni havaangit uvani Oceans Northmi. Pinnarijaa qaujiharnirnut aulapkaivlunilu alianaqtumik, qaujiharnirnut unipkaaliurnit haffumani tarjuq inungnullu mikhaagut atuinnaqtangit. Ilauqatautinnagu Oceans North mit, Alex havakhimagaluaqtuq titiraqtiuvluni numiktittiuvlunilu uvani Torontomi. Havaangit makpiraaliuqhimajut uvani The Walrus (Una Aiviq), Nautilus unalu Canadian Encyclopedia (Kanatamiunit Tukiliurutit), aahiittauq. Ilihaqtamingnit ilitaridjutiqaqtuq ilinniarvgijuanganit ilihautikhanut imarmiuttanit munaqhiniq hamanngat Dalhousie Ilinniarvigjuanganit, ilihaqhimavluni ilagiiktunut qaujihaijit unalu kitunuliqaangnut. Nunaqaqhuni Halifax, Nova Scotia.

Ruth Teichroeb

Tuhaqtittiyinit Aulapkaiyiryuaq

Quviagiyaa unipkaariami qitqani ittuq Ruth Teichroeb havaanga uumani tuhaqtipkainiqmut. Munariyai tuhaqhitaiyit piqatigikni, titiraqtai pivaliatitni atugakhaliatlu tuhaumatyutit tapkununga Oceans North. Tamna hivuani havakhimayuq tapkununga Tariut Nunguttailini Ukiuqtartuq havagutai tapkuatlu Tamna Pew-kut Tunityutit Tigumiaqti Ukiuqtartuq havagutai. Hivuagut taphuma, atuqhimaya avataani innuk malruk avatai tunityutit-takhimayuq tuhagakhaliuqti tuhagakhalianut Kanatami tahamanilu Amialikani. Titiraqtiuyuq unipkaaliurhimayunik piqaqtuqlu ilihainiqmut naunaitkutaliriniq mikkainnik hanaugaliurniqmut uumannga Iliharvikyuanganit British Columbia. Malruuknik nunaqaqtuq, Ittuq Seattle, Washington.

Heather Grant

Piksaliuqhimajuq Tuhagakhaq Tiliugaqti

Heather Grant atuqhuniuk ajuinningit hamanngat tuhagakhanut unalu atuagaliurniq ikajuqtiujuq nauvikhangit ihuiluutaunirnut takunnaqtut ilagijaujurlu aadjiliuqhimajuq inuudjuhianit ikajuqhimajaat tarjuq ilihautikhangit, ikajuqhimajut unalu atuagakhanut aallannguqtauhimajuq. Ilauhimatinnani Oceans North, Heather havakhimagaluaqtuq nanminiqaqhuni havaamingnit ikajuqhuni Kanatamiunit unalu hilarjuatigut tarjuq hapumminahuaqtangit havaangit. Una tigummihimajaat iliharjuaqhimajuq ilinniarvigjuanganit ilitaridjuhia tariuq qaujihainiq uvanngat Dalhousie Ilinniargivjuanganit kigligutilik uvanngat Halifax, Nova Scotia.

Debbie Bernhardt

Aulapkaininngit Kiinauyaliriniqmullu Atan’nguyaq

Avatqumayaa 20nik ukiunik ayuitaminik uumani maniliurniqmut maniliungittumullu havakvingani, Debbie Bernhardt ayuittiaqtuq uumani aulapkaininngit munariniq, titiqqiqiniq unalu kiinauyaliriniqmilu. Piqaqtuq CPA, CGA tikkuaqtauniq, naunaitkutaliklu uumani qayangnarutimut munariniq. Ittuq Ottawa, Ontario.