ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᓪᓕᐊᔭᕗᑦ

image is described by the caption

ᕿᓯᕋᔮᒃ ᑲᒦᒃ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ, ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ

ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᐅᑉ ᐱᒋᐊᕐᕕᖓᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᑦ: ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᐅᖅᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᓲᖑᕗᖅ ᐱᐅᓂᖅᐹᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᕈᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐊᕙᑎᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕆᑦ
image is described by the caption

ᑑᕐᖓᑦ ᑰᖏᑦ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ

ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓂᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐱᐅᖅᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ

ᓴᓇᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᒌᒍᑎᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐱᐅᖅᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓪᓗᑎᓗ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑲᔪᖏᓴᐃᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᓂᒍᐃᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓇᔪᒐᖃᕐᕕᖏᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒻᒥᒍᑦ ᐃᓅᓯᖃᕐᓂᕐᒥᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕆᑦ
image is described by the caption

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᑦᑐᕆᐊᖅᑕᐅᑦᑕᐅᓕᒪᔪᑦ ᓄᐊᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᑦ ᕿᓚᓗᒐᕐᓂᒃ ᐃᓄᕕᐊᓗᖕᒥ ᓄᓇᓕᖕᒥ−ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᐸᐅᓚᑑᒃ ᖃᓂᒋᔮᓂ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ.

ᐱᐅᖅᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐅᑏᑦ

ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓪᓗᐊᖅᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐱᐅᖅᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᑎ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓇᔪᒐᖃᕐᕕᖏᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

Floe Edge Blog

image is described by the caption

This trip followed in the footsteps of the Hudson Bay Quest Sled Dog Race, the Quest for the Bay documentary television series, and a previous snowmobile tour organized by Heartland Travel and guided by North Star Tours, who guided this iteration.

image is described by the caption

Little auks circling the colony. An estimated 30 million little auks flock to the rocky cliffs along the shores of Pikialasorsuaq each year.

image is described by the caption

Susanna Fuller and Arctic Project Specialist Maude Durand, along with other experts, met with Minister Diane Lebouthillier yesterday following the treaty signing.

image is described by the caption

A Cree man fishing on the Rupert River, near the community of Waskaganish.

“ᖃᓄᐃᙱᑦᓯᐊᖅᑐᓂ ᓯᔾᔭᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᓇᔪᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᓂᕿᒃᓴᖃᐃᓐᓇᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᓐᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.”

ᒥᐊᓕ ᓴᐃᒪᓐ ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ

image is described by the caption

ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᖅ

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ ᓇᓗᓇᐃᕆᕗᑦ ᓱᖕᒪᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᓴᐳᔾᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᖅ.

image is described by the caption

2022 Annual Report

The Oceans North 2022 Annual Report provides highlights from the last year of our work in the Arctic, Atlantic and the high seas.