image is described by the caption

ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᖅ

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ ᓇᓗᓇᐃᕆᕗᑦ ᓱᖕᒪᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᓴᐳᔾᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᖅ.

ᑲᒪᑦᑎᐊᓂᒃᑯᑦ ᐅᓯᑲᑦᑕᕐᓂᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᑕ ᐃᒪᖏᓐᓂ

ᐃᓗᓕᖃᐅᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ ᐊᑐᓕᖁᔨᔪᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓂ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ.